ساخت برد A2 بلاز БЗК-5.3

مراحل ساخت و تست

БЗК-5.3

  • نمونه عکسهایی از ساخت برد БЗК-5.3